Deklaracja dostępności Branżowego Centrum Umiejętności - Gastronomia i Kelnerstwo

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Branżowego Centrum Umiejętności - Gastronomia i Kelnerstwo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.bcu-gastronomia.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 20.02.2024r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.02.2024r.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.02.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 20.02.2024r.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 14 621 57 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Branżowe Centrum Umiejętności - Gastronomia i Kelnerstwo

ul. Jana Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 5 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Wejście do budynku

 • Budynek jest parterowy.
 • Wejście do budynku przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (przygotowany jest podjazd do budynku).
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji.
 • W budynku znajdują się szerokie korytarze.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia szkoleniowo-edukacyjne są dostępne dla osób na wózkach (dostosowane otwory drzwiowe).

Łazienka

 • W budynku znajdują się łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak