Przegląd zrealizowanych działań BCU

Po utworzeniu Niepublicznego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Tarnowie i wpisaniu go do systemu oświaty w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024 roku zrealizowano następujące działania utworzonego BCU w ramach OBSZARU I – działalność edukacyjno-szkoleniowa:

 1. opracowano politykę rozwoju umiejętności zawodowych uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w  dziedzinie gastronomia i kelnerstwo w ramach szkoleń zawodowych
 2. przeprowadzono 2 szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, w ramach których szkolenia zrealizowało łącznie 20 nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu: Tworzenie dań kuchni bankietowej od "finger food" do "petits fours",
 3. ponadto przeprowadzono 7 szkoleń branżowych 15 godzinnych dla 71 uczniów realizujących kształcenie zawodowe w dziedzinie, z zakresu: Przyrządzanie alkoholi i napojów mieszanych z wykorzystaniem miksologii molekularnej, Przyrządzanie kawy z wykorzystaniem technik art.-cafe, Przygotowanie pizzy włoskiej w oparciu o najnowsze trendy oraz Tworzenie dań kuchni bankietowej od "finger food" do "petits fours",
 4. wspierano osoby dorosłe w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego w dziedzinie w ramach kursów z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), przez Doradcę Zawodowego m.in. za pomocą prezentacji oferty kursów i szkoleń z zakresu edukacji pozaformalnej oraz  szereg zadań, które obejmują diagnozę potrzeb, planowanie kariery, wsparcie w rekrutacji na kursy, monitorowanie postępów, współpracę z instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami oraz pośrednictwo w zatrudnieniu. Dzięki tym działaniom doradca zawodowy pomaga osiągnąć cele zawodowe Uczestników wsparcia BCU, dostosować się do zmieniających się wymagań rynku pracy i zrealizować pełen potencjał zawodowy ponadto pomoc w wyborze odpowiednich kursów, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy i celów zawodowych klienta.
 5. 24 czerwca 2024 roku przeprowadzono Egzamin czeladniczy w części praktycznej dla 11 uczniów będących młodocianymi pracownikami w zawodzie kucharz
 6. zakupiono licencję  platformy zdalnego uczenia się w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa

Poniżej przedstawiamy szczegółowe podsumowanie tego intensywnego i owocnego okresu:

1. Cele Szkolenia

W ciągu trzech miesięcy szkolenia branżowe miały na celu:

 • Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli.
 • Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technologiami i trendami w branży.
 • Rozwój umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w wybranych specjalizacjach zawodowych.
2. Liczba Uczestników
 • Uczniowie: 71 uczestników z różnych szkół.
 • Nauczyciele: 20 nauczycieli specjalizujących się w kształceniu zawodowym.
3. Program Szkolenia

Szkolenia były podzielone na moduły, które obejmowały:

 • Teorię zawodową: wykłady, seminaria, prezentacje multimedialne.
 • Praktyczne warsztaty: ćwiczenia praktyczne, laboratoria, praca z nowoczesnym sprzętem.
 • Konsultacje i mentoring: spotkania z ekspertami branżowymi, sesje mentoringowe.
 • Transfer wiedzy i nowych technologii do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w dziedzinie oraz wyników badań i analiz dotyczących dziedziny,
 • Transformacja ekologiczna i cyfrowa w dziedzinie,
 • Nowatorskie rozwiązania w kształceniu zawodowym związane z dziedziną,
4. Efekty Szkolenia
 • Podniesienie wiedzy teoretycznej: uczestnicy zdobyli aktualną wiedzę z zakresu nowych technologii, procedur oraz trendów w swojej branży.
 • Rozwój umiejętności praktycznych: zwiększenie biegłości w obsłudze nowoczesnych narzędzi i urządzeń, praktyczne doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania: zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wykazywali większą motywację do dalszego rozwoju zawodowego.
 • Wzrost umiejętności interpersonalnych: poprawa komunikacji, pracy zespołowej oraz umiejętności prezentacji wyników swojej pracy.
 • Upowszechnienie transformacji ekologicznej i cyfrowej w branży
5. Opinie Uczestników
 • Uczniowie:
  • 85% uczniów oceniło szkolenie jako bardzo wartościowe i przydatne w ich przyszłej karierze zawodowej.
  • 90% wyraziło chęć uczestnictwa w podobnych szkoleniach w przyszłości.
 • Nauczyciele:
  • 80% nauczycieli zauważyło znaczną poprawę w swoich umiejętnościach dydaktycznych.
  • 75% nauczycieli zadeklarowało, że wdroży nowe metody nauczania zdobyte podczas szkolenia.
6. Wnioski i Rekomendacje
 • Kontynuacja szkoleń: Zaleca się kontynuowanie i rozszerzenie programów szkoleniowych, aby objąć jeszcze większą liczbę uczniów i nauczycieli.
 • Dalsza współpraca z branżą: Zacieśnienie współpracy z firmami i instytucjami branżowymi w celu zapewnienia aktualności i praktyczności szkoleń.
 • Udoskonalenie programu: Regularna aktualizacja i modyfikacja programu szkoleniowego na podstawie feedbacku uczestników oraz zmian w branży.

Podsumowanie

Trzymiesięczny okres realizacji szkoleń branżowych okazał się niezwykle owocny, przyczyniając się do znacznego wzrostu kompetencji zawodowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Program szkoleń został pozytywnie oceniony przez uczestników, a zdobyte umiejętności i wiedza wpłynęły na ich profesjonalny rozwój oraz przygotowanie do wyzwań na rynku pracy.